Ordinær generalforsamling i Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn.
Medlemmer, der har betalt kontingent for 2020 har adgang til generalforsamlingen.

Dagsorden jf. vedtægternes §6:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 og budget for 2020 til efterretning
4. Fastlæggelse af kontingent for 2021
5. Udgår (formanden vælges i ulige år)
6. Valg til bestyrelsen
7. Meddelelse om personskifte blandt de delegerede medlemmer af repræsentantskabet
8. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
9. Valg af ekstern revision
10.Valg af to interne revisorer
11. Valg af intern revisorsuppleant
12.Behandling af rettidigt indkomne forslag
13.Eventuelt


Regnskab og budget kan afhentes på Håndværkerforeningens kontor fra den 4. maj 2020.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt forslag til øvrige kandidater til bestyrelsen, repræsentantskabet, intern revision samt intern revisorsuppleant, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan sendes til sekretariatet på mail: hfk@hfk.dkTilbage til Aktivitetscenteret